نظافتچی

 • یک نفر خانم جهت نظافت و انجام امور منزل

  یک نفر خانم جهت نظافت و انجام امور منزل

 • یک نفر خانم جهت نظافت و انجام امور منزل

  يك نفر خانم جهت نظافت و انجام امور منزل
  8603494 0912

 • یک نفر نیروی خانم جهت نظافت منازل

  یک نفر نیروی خانم جهت نظافت منازل

 • یک نفر نیروی خانم جهت نظافت منازل

  يك نفر نيروي خانم جهت نظافت منازل (شيفت صبح)
  2850214 0912