تهیه غذای پارسی

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و ارگانها

بلوار ایران، روبروی هتل گلدیس

9313194 076    -   44424582   -  7685581 0934