کباب سرای بره سفید

  • کباب کوبیده گوسفندی
  • کباب چنجه گوسفندی
  • جوجه بدون استخوان
  • جوجه با استخوان
  • بال کبابی
  • پاچین کبابی
  • دل و جگر و قلوه(گوسفندی)
  • چلوکره(برنج ایرانی)
  • گوجه کبابی
  • فلفل کبابی

تلفن : 07644440574

موبایل : 09366494048-09347684130