رستوران کوه سنگی

بهترین غذاهای ایرانی

انواع کباب ها، دیزی و...

آدرس: روبروی بازار پردیس