آشکده پاسارگاد

      صبحانه

آش سبزی شیرازی، حلیم گندم،

    عصرانه

آش سبزی شیرازی، کشک بادمجان

صدف فاز 1، بازارچه 200 واحدی، غرفه 12

07644441088